Hobby Psychologie - Hoe is de DSM ontstaan?

Hoe is de DSM ontstaan?


De psychiatrie is een relatief jonge loot aan de geneeskundeboom. De eerste DSM is in 1952 gepubliceerd. http://www.psychiatryonline.com/DSMPDF/dsm-i.pdf

Maar wat is een psychiatrische ziekte? Dat wordt bepaald door wat in de DSM staat. Daarin zijn de criteria beschreven die bepalen welke klachten en gedragingen een psychiatrische ziekte genoemd worden. Maar niet wat psychiatrische ziektes zíjn.

De natuurwetenschappelijke kennis, empirische onderzoeksmethoden beïnvloedde de geneeskunde in sterke mate. Nieuwe specialismen ontstonden, naarmate men meer kennis vergaarde van de werking van het menselijk lichaam en de ziektes waarmee mensen geconfronteerd werden. Laboratorium onderzoeken van bloed en weefsels, eerst vooral van doden, maar later ook van levenden kwamen naast de uiterlijk waarneembare verschijnselen en de ervaren verschijnselen van een kwaal.

Ook psychische aandoeningen werden vanuit de biologische oriëntatie bekeken. Maar verstandelijke beperkingen werden niet onderscheiden van psychische aandoeningen. Ze leidden allemaal tot gedrag dat anders was dan 'normaal' geacht werd: de psychi(atri)sche aandoeningen.

Kraepelin was een van de eerste psychiaters die zich serieus met de systematiek van psychiatrische ziekten bezighield. In zijn werk probeerde hij een synthese te formuleren van de honderden psychische aandoeningen die in de 19e eeuw waren gedefinieerd. Hij groepeerde de ziektebeelden op basis van gemeenschappelijke patronen van symptomen in plaats van op afzonderlijke symptomen, zoals zijn voorgangers hadden gedaan. Hieruit wist Kraepelin een succesvol nieuw systeem van psychiatrische diagnostiek te creëren. Kraepelin postuleerde dat aan iedere grote psychische aandoening een hersenziekte of andere biologische ziektebeelden ten grondslag liggen. Hij was ervan overtuigd dat na verloop van tijd de pathologische oorzaak van alle grote psychische aandoeningen ontdekt zou worden. Zie voor meer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin.

Freud   (zie ook: http://home.wanadoo.nl/a.heer/Freud.htm) echter stelde dat in de eerste plaats ervaringen in de vroege kindertijd verantwoordelijk zijn voor de psychische aandoeningen. Zijn methode van onderzoek ' de psychoanalyse en de vrije associatie, verschilde hemelsbreed van de stelling van Kraepelin dat depsychische aandoeningen alleen verklaard kunnen worden door middel van gecontroleerde neurowetenschappelijke experimenten  en technieken vergelijkbaar met de technieken in de biologisch georiënteerde somatische. Freud ontdekte echter dat er naast het bewuste weten een groot gebied bestond dat niet bewust was, dat soms in dromen, in versprekingen en in gedrag naar buiten kwam.

Kraepelin  interesseerde zich ook voor dromen, met name in de schizofrenie In 1906 publiceerde hij een monografie met de titel Ã?ber Sprachstörungen im Traume (over gestoorde taaluitingen in de droom). Daarin deed hij verslag van meer dan 20 jaar onderzoek naar gestoorde taalproductie in dromen. Met dit onderzoek van de droomtaal, die Traumsprache, hoopte hij meer te weten te komen van de schizofrene wartaal, die veel lastiger te bestuderen is maar die als twee druppels water lijkt op de droomtaal. Volgens Kraepelin kunnen we de schizofrene wartaal moeilijk bestuderen omdat we niet weten wat de zieke bedoelde te zeggen. Dat is anders bij de dromer die bij het wakker worden zich kan herinneren wat hij bedoelde.

Er waren meer psychiaters aan het eind van de negentiende en begin 20e eeuw die hun eigen ziektemodellen ontwikkelden vanuit meer of minder biologische oriëntatie. Klachten en symptomen van patiënten zijn meestal vaag, complex en onsamenhangend en de beoordeling van die klachten is sterk afhankelijk van (het referentiekader van) de beoordelaar.

Om orde te scheppen in de chaos is de DSM ontstaan, in de VS. Een handleiding voor het gebruik van psychiatrische begrippen en een poging een diagnostisch systeem te scheppen met  eenduidige begrippen die moesten leiden tot afgebakende beschrijvingen van psychiatrische syndromen door classificatie van wat gezien werd als kenmerken van psychische aandoeningen. Er zit iets van een cirkelredenering in: Een psychiatrische aandoening is wat de DSM zegt dat een aandoening is en de DSM is gebaseerd op kenmerken gegroepeerd van wat de DSM als een psychiatrische aandoening ziet.

Het onderscheid tussen een 'normaal' mens, een mens met een uitgesproken persoonlijk karakter en een 'gestoord' mens is willekeurig en sterk afhankelijk van de beoordelaar, juist datgene waarom men tot de DSM is gekomen.


Voer hier uw username en password in:

Username
Password